Pisanie i tworzenie zdań

Pisanie i tworzenie zdań

Opis grupy ćwiczeń 

Ćwiczenia pisania i tworzenia zdań zalecane są przede wszystkim pacjentom doświadczającym trudności na skutek afazji. Do tej grupy należy wiele zadań rozwijających również inne funkcje, opisywanych w innych działach Katalogu Ćwiczeń Neuropsychologicznych. 
Do zadań pomagających rehabilitować zdolność pisania i tworzenia zdań zaliczyć można m.in.:

  • pisanie nazw, dopisywanie określeń, uzupełnianie zdań, odpowiedzi na pytania do tekstu
  • układanie zdań z wyrazów podanych w formie podstawowej
  • uzupełnianie zdań odpowiednią formą gramatyczną wyrazu
  • przekształcanie formy zdań (zmiana czasu, trybu, zdania złożone)
  • tworzenie wypowiedzi o wymienionych częściach lub cechach
  • opisywanie wskazanych wydarzeń, ilustracji, osób, dodatkowo z użyciem wskazanych słów

 

Cel ćwiczeń pisania i tworzenia zdań

Zadania te pozwalają pacjentowi odzyskać sprawność w tworzeniu form pisemnych; koncentrują się z jednej strony na treningu motorycznym ręki, z drugiej zaś - poznawczym, pozwalającym na odtworzenie utraconej lub uszkodzonej funkcji zapisywania treści. Ćwiczenia pomagają zwracać uwagę na prawidłowe używanie poszczególnych części mowy, ich odmianę, przekształcanie zdań bez zmiany ich znaczenia oraz trafne parafrazowanie brakujących słów.

Wymagania

Warto położyć nacisk na fakt, że do tej grupy ćwiczeń należą zadania trenujące i sprawdzające umiejętność pisania -  nie rozumienia. Wykonanie wymaga od pacjenta dość dobrego czytania i rozumienia kilkusylabowych słów. 
 

Warunki wykonania i niezbędne materiały

Ćwiczenia pisania i tworzenia zdań z reguły wymagają odpowiedniego zorganizowania przestrzeni oraz zapewnienia pacjentowi niezbędnych przyborów: kartki, długopisu lub ołówka. Należy zadbać, by powierzchnia pracy była stabilna, płaska i twarda, zaś oświetlenie - odpowiednie. 

Materiały - gotowe ćwiczenia do pobrania: 

 

Poniższe ćwiczenia z pisania przeznaczone są dla osób z umiarkowaną lub nieznaczną agrafią. Do wykonania zadań potrzebne jest prawidłowe rozumienie oraz prawidłowe lub nieznacznie osłabione czytanie. Niektóre ćwiczenia są równocześnie ćwiczeniami gramatycznymi.

Pisanie - rozsypanka
Dokończ wersy
Ułóż zdania z podanymi wyrazami
Zbuduj zdania z czasownikiem w podanej formie
Dokończ zdania
Utwórz rodziny wyrazów
Związki frazeologiczne - zwierzęta
Uzupełnij tekst liczebnikami i nazwami miesięcy - trudne ćwiczenie w pisaniu liczebników. Konieczne jest do niego dość dobre czytanie i rozumienie. Ćwiczenie to przyda się osobom z trudnościami w pisaniu i odmianie liczebników.

 

Opis grupy ćwiczeń  Ćwiczenia pisania i tworzenia zdań zalecane są przede wszystkim pacjentom doświadczającym trudności na sk... czytaj więcej
Opis grupy ćwiczeń  Ćwiczenia aktualizacji słów, czyli sprawności ich znajdowania i używania podczas wypowiedzi, pomagają wzb... czytaj więcej