Związek elektryczności atmosferycznej z przebiegiem reakcji psychomotorycznych

I. Cel:
Badania z zakresu psychologii środowiskowej wskazują na istnienie związku pomiędzy zaburzeniami elektryczności atmosferycznej a obniżoną sprawnością reakcji psychomotorycznych. Przedmiotem pracy była próba weryfikacji tej zależności na grupie 327 kierowców i pilotów oraz kandydatów na kierowców i pilotów w wieku 18 – 54 lata, z danymi dotyczącymi stanów elektryczności atmosfery, jakie występowały podczas wykonywania testów.

II. Materiał i metoda:
Osoby te badane były psychomotorycznym testem czasu reakcji z wyborem, co pozwalało ocenić zdolność koordynacji ruchów oraz uwagę. Łączny czas reakcji analizowany był z podziałem na czas podejmowania decyzji i czas ruchu. Jako wskaźnikami stanu elektryczności atmosfery posłużono się wartościami natężenia pola elektrycznego oraz dodatniego i ujemnego przewodnictwa powietrza, rejestrowanymi co 10 sekund. Wyróżniono dwie kategorie stanów elektryczności: niezaburzone i zaburzone. Jako niezaburzone uznawano takie, w których wartości natężenia pola elektrycznego atmosfery wahały się pomiędzy 0 a 300 V/m oraz przewodnictwo dodatnie powietrza było w przybliżeniu równe lub maksymalnie do trzech razy wyższe od przewodnictwa ujemnego. Wszelkie inne stany klasyfikowano jako zaburzone.

III. Wyniki:
Postulowany związek zaburzeń elektryczności atmosferycznej ze zmniejszoną sprawnością psychomotoryczną uległ potwierdzeniu. Analiza statystyczna wykazała wysoce istotną współzależność długości czasu podejmowania decyzji (p

IV. Wnioski:
Wyniki sugerują, że zaburzona elektryczność atmosferyczna powoduje przede wszystkim obniżenie sprawności psychicznej osób badanych, natomiast ich sprawność ruchową obniża z mniejszą siłą, choć nadal w stopniu wysoce istotnym statystycznie. Znaczenie tych wyników będzie dyskutowane w odniesieniu do neuropsychologii klinicznej i psychologii transportu.

Wersja angielska:

I. Aim of the study.
Environmental psychology concludes relationship between electrical disturbances and weak psychomotor performance. The study has been aimed to validation of above thesis. The reaction time of 327 pilots, air force candidates and professional drivers age 18-54, has been correlated with actual atmospheric electricity data.

II. Material and method.
Subjects were tested with choice reaction time test to determine their psychomotor coordination and attention. Total choice reaction reaction time has been measured distinguishing decision making time and motor reaction time. The electrical field intensity, positive and negative air conductance registered every 10 seconds served as an indicator of atmospheric electrical state. The circumstances, when intensity oscillated between 0 and 300 V/m, and positive conductance were equal, or at least thrice higher compared to negative conductance were classified as normal. Any other circumstances were classified as abnormal.

III. Results.
Postulated relationship between atmospheric electricity and psychomotor performance has been confirmed. Statistical analysis proved strong correlation between atmospheric electricity and decision time (p

IV. Conclusions.
Disturbed atmospheric electricity leads mostly to mental performance decrement, and also to subtle, but statistically significant decrement of motor performance. The results are important for applied clinical neuropsychology and road safety science.

Naukowcy wywołali halucynacje wzrokowe u myszy, wykorzystując światło do stymulacji niewielkiej liczby komórek w mózgu. Badan... czytaj więcej
Muzykę wykorzystywano w leczeniu różnych stanów chorobowych, dotykających zarówno ciała, jak i psychiki, od zarania ludzkości... czytaj więcej
Klasyczne zastosowanie DBS – choroba Parkinsona Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation, DBS) jest metodą z obs... czytaj więcej
W celu zapobiegania wielu patologiom wynikającym z siedzącego trybu życia Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby ćwiczenia... czytaj więcej