Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym

Interdyscyplinarny projekt pt. „Negatywne zdarzenia życiowe a epigenetyczne i neuronalne korelaty wolicjonalnych aspektów regulowania emocji”, finansowany ze środków NCN, dotyczy poszukiwania zależności pomiędzy występowaniem negatywnych zdarzeń w okresie dzieciństwa i krytycznych zdarzeń życiowych w okresie wczesnej dorosłości a procesami regulowania emocji o charakterze wolicjonalnym. W projekcie planowane jest określenie roli jaką w tej relacji odgrywają zależny od wpływu środowiskowego wzorzec metylacji genomowego DNA oraz struktura i funkcje obszarów mózgu odpowiedzialnych za powstawanie badanych aspektów zachowania. Projekt pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Dragana (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) realizowany będzie we współpracy z Zakładem Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pracownią Obrazowania Mózgu Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego (IBD PAN). Do realizacji zadań badawczych związanych z wykorzystaniem strukturalnego (sMRI) i funkcjonalnego (fMRI) rezonansu magnetycznego poszukiwana jest osoba na stanowisko:
 
DOKTORANTA (ze stypendium)Wymagania wobec potencjalnych kandydatów:- ukończone studia magisterskie z psychologii lub kognitywistyki (w latach 2011-2015), przy czym preferowane będą osoby, których praca dyplomowa dotyczyła problematyki  psychofizjologii, genetyki zachowania, neuropsychologii, psychologii różnic indywidualnych lub dziedzin pokrewnych;- płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;- pełna dostępność w trakcie trwania całego projektu (połowa 2015 – połowa 2018).Przy rozpatrywaniu zgłoszeń będą dodatkowo brane pod uwagę:- liczba publikacji naukowych lub wystąpień konferencyjnych, których kandydat jest  współautorem;- udokumentowane uczestnictwo w kursach dotyczących metod neuroobrazowania czy EEG;- znajomość programów statystycznych używanych w badaniach prowadzonych z  wykorzystaniem metod neuroobrazowania (np. SPM);- znajomość innych programów statystycznych (np. SPSS, AMOS);- udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych;- średnia z toku studiów.Zgłoszenia (CV + list motywacyjny) należy przesyłać na adres mailowy kierownika projektu – dr. hab. Wojciecha Dragana (wdragan@psych.uw.edu.pl) w terminie do 20 czerwca 2015 r. włącznie.Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie kierownik projektu dokona oceny przesłanych  dokumentów, biorąc przede wszystkim pod uwagę dotychczasowe doświadczenie badawcze  kandydatów. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (drugi etap konkursu). Wybór zwycięzcy komisja (w składzie powołanym przez Prorektora UW) dokona w oparciu o wszystkie podane powyżej kryteria. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. Jej dokładny termin oraz miejsce zostanie podany drogą mailową. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 3 lipca 2015 r.Procedura konkursowa jest jednocześnie połączona z rekrutacją na Studia Doktoranckie na  Wydziale Psychologii UW. Zwycięzca konkursu swoją pracę doktorską realizować będzie pod opieką kierownika projektu. Dodatkową superwizję sprawować będzie dr Katarzyna Jednoróg (IBD PAN).Zwycięzca konkursu otrzyma:- stypendium na okres trwania projektu (36 miesięcy) w kwocie 2900 zł/miesiąc;- służbowy laptop;- możliwość opłacenia uczestnictwa w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych;- możliwość opłacenia uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach z zakresu stosowania programów statystycznych używanych do obróbki danych uzyskiwanych w badaniach z  wykorzystaniem technik neuroobrazowania.Do obowiązków zwycięzcy konkursu należeć będzie:- koordynowanie przebiegu III etapu projektu badawczego;- przygotowanie procedur eksperymentalnych dla badania z wykorzystaniem fMRI;- przeprowadzenie badania z wykorzystaniem sMRI i fMRI;- analiza danych sMRI i fMRI;- uczestnictwo w seminariach organizowanych przez kierownika projektu;- prezentowanie danych uzyskanych w projekcie na konferencjach naukowych;- praca nad publikacjami dotyczącymi uzyskanych danych.Dodatkowe obowiązki wynikać będą z bycia uczestnikiem studiów doktoranckich na WP UW.Pytania dotyczące ogłoszenia prosimy kierować do kierownika projektu wyłącznie drogą mailową (wdragan@psych.uw.edu.pl).

czytaj więcej
 „Duchowe życie mózgu” to książka dwóch autorów – Kennetha Heilmana, który jest neurologiem oraz Russela Donda zajmującego si... czytaj więcej
Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia[1] to książka, która zachęca do pracy nad sobą. Wbrew podty... czytaj więcej
Agnieszka Dębska W dniach 18-21 lipca odbyła się coroczna, już dwudziesta piąta edycja konferencji organizowanej przez między... czytaj więcej